Phỏng vấn trường đại học korea (고려대학교) kỳ tháng 12